Jak lze efektivně rozvíjet a vzdělávat dítě s autismem?

Děti trpící autismem se odlišují od ostatních, zdravě se vyvíjejících dětí, svým zvláštním chováním, jiným způsobem myšlení a celkového vnímání okolního světa. Pro autistické děti je velmi složité rozpoznat emoce, nálady nebo záměry jiných lidí. Špatně rozumí významu slov, nechápou pravidla společenského chování, chybí jim představivost a fantazie, mohou být přecitlivělé na některé zvuky nebo pachy, často nemohou navázat nebo udržet oční kontakt. Není tedy divu, že neumějí a ani nemohou přiměřeně reagovat na každodenní životní situace. Velmi často se s autismem pojí také výrazné opoždění vývoje řeči, což dále těmto dětem stěžuje možnost komunikace a sociální interakce s druhou osobou.

Porucha autistického spektra (PAS) je vnímána jako velmi závažná diagnóza, která ale nemusí nutně znamenat negativní budoucnost těchto dětí.

 

I s autismem lze bojovat!

 

Děti, trpící autismem, vnímají svět jinýma očima a k tomu je potřeba přihlížet při výběru metody jejich vzdělávání. V ČR je nejčastěji využívána metoda STRUKTUROVANÉ UČENÍ, která se ukázala jako nejefektivnější speciální přístup a výchova. Tento speciální přístup je postaven na teorii učení a podporování vhodného chování dítěte. Jejím cílem je především zmírnit nevhodné chování (jako např. negativismus, vztek, vzdor, nebo agresivita), snížit deficit plynoucí z postižení poruchy autistického spektra, snížit stresové vypětí a strach z nepředvídatelnosti a neporozumění, usnadnit kontakt a komunikaci s okolím a posilovat silné stránky dítěte!

Metoda strukturované učení respektuje vývojovou úroveň a individualitu každého dítěte i s jeho zvláštnostmi. Nenahraditelnými pomocníky ve výchově, rozvoji a vzdělávání dětí s autismem jsou speciální pomůcky pro autisty, piktogramy pro autisty a didaktické hračky.

Pokud tedy chceme, aby od nás děti s autismem (PAS) přijímaly nové informace a vědomosti a byly schopné se učit a vzdělávat, musíme jim nejprve upravit prostředí tak, aby dětem dodávalo potřebnou jistotu a poskytovalo již zmíněnou vysokou míru předvídatelnosti.

Co budeme dělat? Jak dlouho to bude trvat? A co budeme dělat potom? Na tyto otázky odpoví dětem s poruchou autistického spektra struktura a vizualizace času pomocí tabule pro denní a týdenní režim, která jim pomáhá flexibilněji reagovat na náhlé změny v programu dne a vede je k samostatnosti. Seřazenými obrázky činností můžeme dítěti také sdělit složitější informace: „Nejprve si umyješ ruce, pak bude oběd a až potom pojedeme autem do obchodu.“ Dítě již nebude stresováno nepředvídatelnými verbálními pokyny, ale bude vždy s předstihem vědět, kdy a co se bude odehrávat. Tento obrázkový časový přehled činností pomáhá redukovat nepřiměřené reakce dítěte a dodá mu potřebnou jistotu a pocit bezpečí. Tyto závěsné dřevěné tabule jsou opatřeny suchým zipem pro snadné připevnění piktogramů. Ve spodní části je krabička sloužící k odkládání karet činností, které již proběhly a pro uschování ostatních (neaktuálních) karet režimu. Vše je tedy na jednom místě.

Základním předpokladem pro vzdělávání a rozvoj autistického dítěte metodou strukturovaného učení je vzbudit v dítěti zájem a motivovat jej ke spolupráci. Pokud je dítě tedy dostatečně motivováno, je možné začít procvičovat strukturované úkoly. Tyto úlohy pomohou dětem s PAS přiblížit svět kolem nás a naučí je mnoho nových znalostí a dovedností – poznávat a třídit barvy a tvary, rozvíjet zrakové vnímání, procvičovat prostorovou orientaci a koncentraci pozornosti, správně počítat do 20, trénovat matematiku, poznávat písmenka české abecedy, znát pravidla českého pravopisu, ulehčit počátky čtení, používat základy angličtiny a mnoho dalšího...Nejjednodušším typem strukturovaných úloh jsou ty, které dítě plní ve strukturované krabici.

Krabice pro strukturované učení názorně rozděluje pracovní plochu při plnění úkolů a slouží k procvičování například třídění do skupin podle různých kritérií, skládání puzzle, přiřazování reálného předmětu k obrázku apod. Tato krabice nabízí až 7 variant uspořádání vnitřních přihrádek, které lze jednoduše měnit podle toho, jaký úkol bude dítě plnit! Zadní zvýšený okraj je opticky rozdělen na tři části a je také opatřen suchými zipy, které mohou sloužit k upevnění předlohy puzzle, připevnění karty s nadřazeným pojmem apod. Díky tomu, že se pro výrobu používá přírodní dřevo, je odolnost této strukturované krabice velmi vysoká.

S nácvikem samostatnosti při každodenních činnostech jako je například mytí rukou, čištění zubů nebo používání WC výrazně pomáhají procesní schémata. Jedná se o jakési obrázkové návody těchto běžných samoobslužných činností v jednotlivých krocích, podle nichž se dítě s poruchou autistického spektra a s narušenou komunikační schopností může řídit až do doby, než se tuto činnost naučí vykonávat jistě a samostatně. S pomocí tematických sad piktogramů a proužků opatřených suchým zipem je také možné si připravit vlastní procesní schéma podle aktuálních potřeb konkrétního dítěte na téma nakupování, oblékání, návštěva lékaře, jídlo nebo hygiena.

Život či práce s autistickými dětmi vyžaduje mnoho trpělivosti. Je více než vhodné, aby komunikace s dětmi s poruchou autistického spektra neprobíhala jen prostřednictvím slov, ale také pomocí obrázků, fotografií, předmětů nebo gest.

Pomozte dětem pochopit, že sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílený smutek je poloviční smutek. Dejte i nemluvícím dětem možnost vyjádřit své potřeby a přání!

Jako náhrada běžné mluvené řeči především pro děti s autismem, které mívají narušenou komunikační schopnost, je efektivně využívána neverbální komunikace pomocí obrázků, která pomáhá dětem s těžkou vadou řeči, aby se staly rovnocenným aktivním partnerem pro komunikaci. Díky této alternativní komunikaci dokáží tyto děti lépe porozumět významu slov, usnadní se jejich vyjadřování a podpoří sociální interakce. Uspokojení ze smysluplné komunikace a pochopení principu dorozumívání vede děti ke stimulaci rozvoje řeči a jazyka. Zjednodušeně lze říci, že neverbální komunikace pomocí obrázků a gest podporuje rozvoj pasivní slovní zásoby a funkční komunikace, usnadňuje vyjadřování a porozumění a také napomáhá rozvoji pozdější aktivní řeči.

 

Vhodnou pomůckou jsou tematické sady piktogramů pro autisty (jídlo, pití, mohu a nesmím, místa, slovesa, hračky, činnosti, doma a mnoho dalšího...), které se pomocí suchého zipu snadno připevní na komunikační proužek nebo do komunikační knihy.

 

I přesto, že vzdělávání a rozvoj dětí s PAS je velmi náročné a vyžaduje mnoho trpělivosti, rozhodně se vyplatí!